อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

Energy Saving Regulator หรือ ESR

          ESR เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมและคงที่ ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20 % โดยการลดค่าพลังงานที่สูญเสียไป โดยไม่จำเป็นอันเนื่องมาจากได้รับระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินความต้องการ และไม่คงที่ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรหรืออุปกณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานได้อีกด้วย

 

                โดยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ส่วนที่เคลื่อนที่จะพันด้วย ขดลวดและจะเคลื่อนที่ด้วยมือหมุนหรือมอเตอร์อีกตัวหนึ่ง เพื่อเป็นการควบคุมแรงดันด้านนอก มีลักษณะการทำงานคล้ายกับชนิดหม้อแปลง   แปรค่าได้ด้วยมอเตอร์ แต่จะไม่มีการสัมผัสของขดลวดทั้งสองขด   ซึ่งเหมือนกับมีการเพิ่มเติมการทำงานของหม้อแปลงชนิด  Isolation  Transformer เข้าไปด้วย  ทำให้สัญญาณรบกวนต่างๆ รวมถึง Harmonicบางส่วนไม่สามารถผ่านไปได้เป็นการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันปัจจัยที่เป็นปัญหาทางไฟฟ้า ที่มีผลกับคุณภาพของระบบไฟฟ้าได้  เช่น Transient , Surge , Dips  , Inrush current , แรงดันตกช่วงสั้น (Voltage sag) ,แรงดันเกินช่วงสั้น (Voltage swell) , แรงดันตก (Under voltage) ,แรงดันเกิน  (Over voltage) , สัญญาณรบกวน (Noise)  เป็นต้น

 

คลิก  :  หลักการทำงาน อุปกรณ์  ESR

 

รูปแสดงหลักการทำงานของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ESR

ไดอะแกรมการทำงานของเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.   ขดลวดสเตเตอร์ เป็นขดลวดชนิดไม่เคลื่อนที่ทำหน้าที่รับแรงดันทางด้านเข้า
2.   ขดลวดโรเตอร์ คือ ขดลวดที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อทำการปรับแรงดันด้านออกให้คงตามค่าที่ตั้งไว้ และไม่มีส่วนที่สัมผัส
      กับขดลวดสเตเตอร์ การทำงานของขดลวดนี้เปรียบเสมือนการปรับอัตราส่วน  (Ratio)  ของหม้อแปลงแบบอัตโนมัติ
      และมีการควบคุมการหมุนโดยมอเตอร์หรือ แกนหมุนชนิดมือหมุน
3.   มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำการควบคุมทิศทางและระยะการหมุนของขดลวดโรเตอร์
4.   ชุดควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันด้านออก เป็นอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์ ที่ทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันด้านออก
      เพื่อส่งไปเปรียบเทียบกับค่าที่ทำการตั้งไว้หากมีค่าไม่ตรงหรือเปลี่ยนแปลงจากค่าที่ตั้งไว้จะสั่งงานให้มอเตอร์หมุน
      ปรับขดลวดโรเตอร์ เพื่อควบคุมแรงดัน
 

ประโยชน์ของอุปกรณ์ ESR

 

       1. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบโดยรวม 5-15 %
       2. เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกำลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงให้ดียิ่งขึ้น
       3. ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากสัญญาณ Harmonic
       4. ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
       5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า
       6. ช่วยชาติอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
       7. สามารถควบคุมและรักษาระดับแรงดันให้คงที่

 

คุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์ ESR

 

       1. สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ที่ 380 VAC ±1%
       2. ลดกระแสไฟฟ้าที่พุ่งสูงในช่วงเวลาที่เปิดสวิทช์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
       3. ลดทอน Harmonic และขจัด Noise ในสายส่งกำลัง
       4. มีชุดป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)
       5. มีชุดป้องกันแรงดันตกและแรงดันเกิน
       6. สะดวกและง่ายในการซ่อมบำรุง
       7. อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำ
       8. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 200 kVA - 2,000 kVA
       9. ใช้ได้กับไฟฟ้าระบบ Three phase ในโรงงานอุตสาหกรรม
      10. สามารถเลือกแรงดันให้เหมาะกับโรงงานได้
            เช่น 200VAC, 220VAC, 380VAC, 400VAC และ440VAC
      11. เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเครื่องจักร CNC, SMT
            Medical equipment, Precise instruments, etc.

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-87 M-8690 Y-17566 A-474297

ADD LINE creco 2018